Ubuntu/Linux - Grunder [Mobil, Eng, Eng/Mob] | GRUB | GRUB2 | PXE | skript | ssh | mail | Internet | backup
Ubuntu backup
[upp]
backup
clonezilla
partimage
dd
tar
sfdisk
cpio
rsync
dpkg
dump/retore
skript
cron
andra pgm
länkar
[ner]
om sidan
samtliga sidor
dölj finstilt
OBS! Sidan har ny adress:
[http://e-dog.info/t/63/doc/Ubuntu_backup.php]
Var vänlig uppdatera ert bokmärke.
Senast uppdaterad:
den andra april, 2011
[TA BORT MEDDELANDET]
[index]
[Tillbaka till: Ubuntu - Installation, partitionering. Grunder.]
[Tillbaka till: GRUB - Reparera starthanteraren.]
=Säkerhetskopiering=
Den här sidan handlar om säkerhetskopiering. Programmet "partimage" behandlas lite mer ingående. Längst ner finns länkar.
Jag ber om ursäkt att sidan kanske inte är riktigt välstrukturerad, den har genomgått en del förändringar ;) Från början fokuserade sidan mest på säkerhetskopiering av hela partitioner och mer klassiska Linux-hjälpmedel.

Den läsare som vill ha ett enkelt backup-program för sina filer kan titta under länkarna till andra program, prova t.ex. Déjà Dup eller Lucky Backup.
Inställningen till säkerhetskopiering skiljer ibland lite mellan Linux- och Windows-användare. Det är så pass enkelt att installera ett nytt Linux-system att vissa inte anser system-backupen vara lika viktig. (Alla program laddas fort ner från samma källa.) En del Linuxanvändare säkerhetskopierar därför bara data och vid systemproblem installerar man om systemet. =Clonezilla= Clonezilla kan användas för säkerhetskopiering av hela partitioner till t.ex. extern USB-disk. Förfarandet liknar det som beskrivs nedan för partimage. Om man t.ex. ansluter en extern USB-disk för att lagra säkerhetskopiorna så monteras disken automatiskt av Clonezilla Live CD. För att säkerhetskopiera en eller flera partitioner räcker det att följa de instruktioner och göra de menyval som Clonezilla presenterar. När kopieringen är färdig alstrar Clonezilla en mapp med kopiorna och annan information. Bl.a. genereras ett kommando som man kan använda i terminalen om man senare ämnar upprepa kopieringen. Då behöver man inte välja i menyerna utan kan direkt starta kopieringen med kommandot. Om filsystemen inte kontrollerats på länge (genom programmet fsck) kan Clonezilla neka att kopiera partitionerna. (Man kanske har tagit bort kontrollen genom att skriva nollor i den sista kolumnen i /etc/fstab.) I detta fall måste man köra fsck "manuellt" innan man kan göra säkerhetskopior med Clonezilla. Allra bäst är förstås att genomföra regelbundna kontroller av filsystemet om situationen tillåter. Förkortad beskrivning av hur man gör:
Starta datorn ("boota") från Clonezilla Live CD. Menyval sker genom s.k. ncurses interface: Hoppa mellan olika val med [tab]. Välj med pilarna. Skall fler alternativ markeras, använd [mellanslag] (de valda alternativen markeras med "*"). Bekräfta med [enter/vagnretur]. [guider: 1, 2] Eget omdöme: Clonezilla LiveCd har vid några tillfällen trasslat lite. Disken har hängt sig och vid ett tillfälle har återställning orsakat boot-problem som dock kunnat repareras. =partimage= OBS: partimage kan inte göra imagekopior av filsystemet ext4. (Många väljer ext4 som filsystem vid installation av senare Ubuntuversioner.) Förslag på alternativt program som även kan utföra imagekopiering av partitioner med filsystemet ext4: [clonezilla.org] (Den som vill fortsätta använda partimage kan alltså överväga att installera Ubuntu med ext3 filsystem.)
[Partimage] används för kopiering av hela partitioner. Man kan använda partimage för att t.ex. säkerhetskopiera sin rotpartition ("system") eller hempartition. Partimage använder ncurses-interface, d.v.s. tangentbordskommandon används för att markera de alternativ man väljer. Även filnamn skrivs in från tangentbordet. Man startar datorn med (bootar från) Live-CD för att köra partimage eftersom de partitioner som kopieras skall vara avmonterade. Så här går det till att använda partimage för att skapa säkerhetskopior av rot- och hem-partitioner och spara kopiorna på en extern hårddisk: ==Förbered säkerhetskopiering== För att orientera sig om beteckningarna för de partitioner man vill säkerhetskopiera kan man t.ex. göra nedanstående kommandon. (Kommandona skrivs in i terminalen som hittas under Program > Tillbehör.)
sudo fdisk -l mount df -h
Partitionerna på t.ex. disken sda betecknas med sdaN, där N är ett heltal. N motsvarar inte alltid partitionernas ("fysiska") ordning på disken. ==Säkerhetskopiera== 1. Boota Ubuntu Live-CD: Lägg i CDn, starta om datorn.
2. Starta den externa disken. Den monteras vanligen automatiskt.
3. Skapa en katalog ("mapp") på den externa disken där man kan placera säkerhetskopiorna.
4. Gå in i programvarukällor (ligger under system > administration) och markera "universe". (Därifrån skall partimage hämtas.)
5. Hämta partimage: Starta en terminal och skriv in:
sudo apt-get update && sudo apt-get install partimage
Ad. 5. Detta kommando (liksom filnamnet för säkerhetskopian) måste alltså skrivas in vid varje säkerhetskopiering. För att undvika denna upprepning går det att placera uttrycken i en fil på den externa disken. Därefter kan man vid behov öppna filen för att kopiera kommandon och klistra in i programmet. För att kopiera och klistra i partimage (terminalen) så används shift/ctr/c resp shift/ctr/v. (Man kan ju också spara texten i sin e-postlåda eller klippa och klistra från filbläddrarens - Nautilus - adressfönster. Om filbläddraren visar sökvägen i grafiska "knappar" ändrar man till text som kan kopieras och klistras med kommandot ctrl/L) 6. Kolla partitionsbeteckningarna:
sudo fdisk -l
7. Kör partimage:
sudo partimage
Följ instruktionerna i programmet. Vilken partition som skall säkerhetskopieras väljs med piltangenterna. Namnet på målfilen skriver man in själv. Man kan klippa och klistra namnet enligt ovan. Oftast börjar namnet på filer på den externa disken med "/media//..." De tangenter som vanligen används för s.k. ncurses-interface är:
Tab (hoppa till nästa val) Pilar (välj alternativ) Mellanslag (används för att markera vissa alternativ, programmet brukar visa det man valt med "*") Vagnretur (bekräfta) Funktionstangenterna f5, f6 går också att använda enligt programmets instruktioner.
Partimage kollar först filsystemet (fsck) och gör sedan en säkerhetskopia av den valda partitionen. ==Återställa systemet== Gången är samma som vid säkerhetskopiering (boota från Live-CD) men i partimage väljer man alternativ motsvarande återställning. ==Partimage på bootbar CD== För att använda partimage utan Internetuppkoppling går det att ladda ner en [bootbar CD] som innehåller partimage. (Lägg i CDn. Starta om datorn. Tryck vagnretur. Välj svensk tangentbordsuppsättning genom att ange "32".) Används denna CD istället för Live-CD för att skapa en säkerhetskopia måste man själv montera den externa hårddisken (sdb1 i följande exempel). Det kan göras så här:
mkdir /mnt/min_katalog mount /dev/sdb1 /mnt/min_katalog mkdir /mnt/min_katalog/sakerhetskopior partimage
Kommandot på tredje raden skapar en katalog ("mapp") där det går att placera säkerhetskopiorna. Om den externa disken har Windows filsystem (ntfs) ändras mount-kommandot i exemplet ovan så här:
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/min_katalog
När partimage kopierat färdigt kan man stänga av datorn med:
umount /mnt/min_katalog eject shutdown -h now
==Partimage i annat system/partition== Ett annat sätt att säkerhetskopiera sitt system medan det är inaktivt är att installera ytterligare ett Ubuntu-system som innehåller partimage. Från detta system kan man säkerhetskopiera sitt egentliga system utan att dess partitioner är aktiva. Man kan överväga denna lösning om man ofta gör säkerhetskopior. Man behöver då inte boota från CD eller ladda ner partimage. Man kan automatiskt montera det system som säkerhetskopieras. ==Övriga funktioner== Partimage kan vid behov återställa Master Boot Record (MBR). Hantering av filer över nätverk stöds. Följande funktioner är mer avancerade och bör testas noggrant innan man förlitar sig på säkerhetskopiorna: Partimage kan även göra säkerhetskopior av ntfs-partitioner, Om ntfs-partitionerna är alltför fragmenterade så kan dessa inte kopieras utan partimage ger ett varningsmeddelande. Man får då defragmentera partitionerna före säkerhetskopiering. För att bränna säkerhetskopiorna till en skiva går det att följa denna [guide]. Ett praktiskt sätt att använda programmet på kan vara att ladda ner ett [paket] med partimage och läggga på det externa medium där man brukar spara säkerhetskopiorna. När man startat en LiveCD kan man då bara klicka på paketet för att få partimage installerat. OBS! Som det står i länken är det bättre att använda t.ex. Synaptic för att installera paket i det system man kör på hårddisken. För att däremot bara installera partimage i ett LiveCD-system så har dock det beskrivna sättet fungerat bra för mig. ==Omdöme== Inga problem uppstår under installation eller körning. Programmet kopierar snabbt och komprimerar data bra. Man bör boota från CD, vilket ju tar lite tid. Detta garanterar å andra sidan att filsystemet är orört. Programmet är inte helt grafiskt, men de kommandon som skall ges är inte komplicerade. Partimage är ett bra alternativ för säkerhetskopiering av filsystemen ext2 och ext3. Man kan ju t.ex. göra säkerhetskopior före större förändringar av systemet som t.ex uppgradering till ny version. Partimage ger ett mycket robust intryck. Säkerhetskopiering och återställning har fungerat bra. =dd= ==partitioner== dd kan användas för att kopiera hela partitioner. ("imagekopiering") [Ref] Man bör läsa och sätta sig in i den länk som refereras ovan innan man använder metoden. Kortfattat kan man dock säga att metoden går ut på att fylla oanvänt utrymme på partitionen med nollor och sedan komprimera och kopiera partitionens innehåll till ett annat medium. (Till skillnad från t.ex. Clonezilla och partimage så läser dd även in oanvänt utrymme. Om man först fyller detta med nollor så kan utrymmet komprimeras till mindre storlek.) Här är exempel på hur kommandona kan se ut (rot- och hem-partition på sda5 resp sda4).
dd if=/dev/zero of=/tmp/disk_zero_fill.tmp bs=8M; rm -f /tmp/disk_zero_fill.tmp dd if=/dev/zero of=/home/disk_zero_fill.tmp bs=8M; rm -f /home/disk_zero_fill.tmp dd bs=15M if=/dev/sda5 conv=sync,noerror | gzip -9 > /media/kalles_usb_disk/imagekopior/ubuntu_linux.sda5.img.gz dd bs=15M if=/dev/sda4 conv=sync,noerror | gzip -9 > /media/kalles_usb_disk/imagekopior/ubuntu_linux.sda4.img.gz
En fördel med denna metod är att den, enligt länken, inte behöver köras från Live CD. ==MBR== Man kan även använda dd för att säkerhetskopiera MBR.
sudo dd if=/dev/sda of=sda_mbr bs=512 count=1
för återställning:
sudo dd of=/dev/sda if=sda_mbr bs=512 count=1
Den primära partitionstabellen ingår i MBR. Har man partitionerat om disken får man alltså inte återställa med en gammal partitionstabell. Vill man i det läget försöka att endast återställa det "egentliga" MBR (utan partitionstabellen) så gör man:
dd of=/dev/sda if=sda_mbr bs=1 count=448
[dd, guide] 'Varning!' Blir något fel under återställning av partitioner, partitionstabell eller MBR så kan detta fordra ominstallation av hela systemet. =tar= tar (tape archiver) kan användas för säkerhetskopiering till inte bara data-taper. tar har många tillämpningar och presenteras här bara kortfattat med några exempel. För att säkerhetskopiera t.ex. katalogen ("mappen") "~/src" till filen "/backup/home_src.tar" kan man skriva:
tar -cvf /backup/home_src.tar ~/src
(~ motsvarar användarens hemkatalog) Vill man säkerhetskopiera filerna i en lista (som man först skapat i filen "fil_lista") skriver man:
tar -cvf /backup/home_src.tar -T fil_lista
Vill man skapa ett komprimerat arkiv av den aktuella katalogen (som kallas ".") skriver man:
tar -zcvf arkiv.tgz .
(I exemplet kommer arkivet att sparas i filen "arkiv.tgz".) Vid återställning byter man ut växeln ("switchen") c mot x. Följande kommando expanderar arkivet och extraherar dess filer in i den aktuella katalogen:
tar -zxvf arkiv.tgz
Det finns möjligheter att använda tar för att göra inkrementell säkerhetskopiering. (Vid denna typ av säkerhetskopiering kopieras bara det som tillkommit eller ändrats sedan förra kopieringen. Man måste alltså spara alla kopior för att kunna återställa systemet.) =sfdisk= För att säkerhetskopiera partitionstabellen för hårddisken (i exemplet: sda) kan följande kommando användas:
sudo sfdisk -d /dev/sda > sda_tabell
Filen bör förstås sparas på någon annan disk än den vars tabell säkerhetskopierats. Återställning sker med kommandot:
cat sda_tabell | sfdisk /dev/sda
Om en systemdisk kraschat så kan man starta sfdisk från Ubuntu Live-CD eller annan [bootbar CD] innehållande sfdisk. =cpio= För att säkerhetskopiera en katalog ("mapp") går det att använda cpio. Så här kan man kopiera sin hemkatalog till en extern disk (monterad enligt ovan):
cd ~ find . -depth -print0 | sudo cpio --null -pdmv /mnt/min_katalog/hemkatalog_kopia/
Om man lägger kopian på en disk med Windows filsystem kan åtkomsträttigheterna för filer och kataloger ("rwx") komma att förändras. (Filsystemet ntfs kopieras via drivrutinen ntfs-3g.) Vill man ha möjligheten att kunna återställa en stor mängd data samtidigt (t.ex. hela hemkatalogen) är det bättre att placera kopian på en extern disk eller partition med Linux filsystem (t.ex. ext3). (Man kan ju t.ex. skapa en partition med Linux filsystem på den externa disken genom att använda Gnome partitions-redigerare - GParted - vilken går att installera via Ubuntufunktionen Synaptic. Man måste sedan montera av den externa disken före ompartitionering.) =rsync= [rsync] kan användas för kopiering och för att synkronisera innehållet mellan flera mappar. [Guide] [rsnapshot] =dpkg= Paketinställningarna kan sparas med dpkg:
dpkg --get-selections > paket_lista
Återställning sker med:
sudo dpkg --set-selections < paket_lista sudo apt-get update
=dump, restore= dump och restore är klassiska Linuxverktyg som i den här texten bara nämns för fullständighetens skull. =skript= Man kan naturligtvis styra de program som beskrivs här genom s.k. skript Det följande skriptet kommer att kopiera mapparna html och doc till en mapp som tilldelas namn efter aktuellt datum och tid. Ursäkta, skriptet är endast ett exempel. Det är inte testat, det kan innehålla buggar.
#!/bin/bash cp ~/html/* /media/external_disk/$(date +%Y%b%d_%H:%M)/html cp ~/doc/* /media/external_disk/$(date +%Y%b%d_%H:%M)/doc
=cron= cron är det program som används för att köra jobb på bestämda tider. De säkerhetskopieringar som beskrivits ovan kan alltså schemaläggas m.h.a. cron. (Kör man partimage från separat CD kan man naturligtvis inte starta denna körning via cron.) Vilka jobb som skall schemaläggas kan kontrolleras med kommandot crontab. (cron behöver man inte aktivera själv utan det gör man via crontab.) Alternativa program med grafiskt användargränssnitt är gnome-schedule och kcron. =Andra backupprogram= Här är länkar till några backupprogram: [Back In Time] [Déjà Dup] (grafisk frontend för Duplicity) [FlyBack] [GAdmin-Rsync] [LuckyBackup] [SBackup] "Simple Backup" (en del användare har beskrivit problem med SBackup under nyare Ubuntuversioner) =Länkar= Länkar som handlar om säkerhetskopiering: [Psychocats] Nyckelord: Säkerhetskopiering, backup, spegling, imagekopia, partitionstabell


Om den här sidan
Den här sidan startade som en sida i ubuntu-se.org wiki.
(Vad jag vet har bara jag skrivit på sidan.) För att samla det jag tycker är viktig och kul om Ubuntu och Linux så lägger jag en kopia av sidan här.


Wiki (Ubuntu-se.org)
Ubuntu - Installation, partitionering. Grunder.
Reparera GRUB

Är det oklart hur man gör, fråga gärna vidare här.
Länkar:
Länkar till övriga sidor om Ubuntu och Linux på denna domän finns här.
Kontaktinformation:

[CSS: Webcredible]
Sidan underhålls av ycc, en av Ubuntu Sveriges medlemmar. Innehåll och design avspeglar nödvändigtvis inte Ubuntu Sveriges uppfattning.